Organisatie

Codarts is een open organisatie en rekent het tot haar maatschappelijke verantwoordelijkheid om zich transparant en doelgericht te verantwoorden naar haar stakeholders. 

Organisatie

Codarts - Organisatie

In de statuten en reglementen zijn deze kenmerken terug te vinden. Codarts volgt daarbij de principes van de Branchecode Goed Bestuur Hogescholen.
 

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht ziet toe op een adequate besturing van Codarts. De Raad concentreert zich hierbij op de realisatie van de doelstellingen van de hogeschool, de strategie en het beleid, de daaruit voortvloeiende resultaatontwikkeling en de financiële situatie van Codarts. Daarnaast acht de Raad van Toezicht het van belang om voldoende betrokken te zijn bij de hogeschool. Hiertoe worden frequent voorstellingen van de hogeschool bezocht en is de Raad te gast bij bijzondere gelegenheden om de sfeer en de vitaliteit van de instelling te proeven. De Raad van Toezicht van Codarts bestaat uit vijf personen met een brede bestuurlijke ervaring in het sociaaleconomisch werkveld.

De Raad van Toezicht bestaat uit:
Els van der Plas (voorzitter)
Jan Andringa (vice-voorzitter)
Nannette Ripmeester (lid)
Richard Goldstein (lid; tevens voorzitter Auditcommissie)
Irma van den Tillaart (lid)
Paul Zevenbergen (lid)

 

College van Bestuur

Het college is verantwoordelijk voor de realisatie van de strategie en doelstellingen van Codarts. Het college stelt het ontwikkelingsplan vast en van daaruit de kaders waarbinnen de opleidingen en de ondersteunende diensten hun beleid voeren.

Ieder jaar leggen het College van Bestuur en het management afspraken over gewenste resultaten vast in de jaarplannen van de verschillende eenheden. Op basis van de afdelingsjaarverslagen en tussentijdse voortgangsbesprekingen wordt de voortgang bewaakt en worden afspraken gemaakt voor het komende jaar. Op deze manier beoogt het college resultaatgericht werken te vergroten. Daarnaast biedt deze werkwijze de verschillende eenheden een grotere mate van vrijheid om binnen de kaders zelf te bepalen hoe zij de afgesproken resultaten bereiken.

Het College van Bestuur bestaat uit:
Mevr. Renate Eringa, interim-voorzitter
Mevr. Mieke de Vos, directeur Bedrijfsvoering en Bestuurszaken a.i.

Overige informatie
Fiscaal nummer: 2770507

Regelingen

Hieronder vind je informatie over de geldende regelingen.

Inkoopvoorwaarden

Hieronder vind je informatie over de inkoopvoorwaarden.