Codarts Research

Onderzoek komt de artistieke ontwikkeling, de kunstpraktijk en het kunstvakonderwijs ten goede. Codarts heeft de overtuiging dat de kunstpraktijk behoefte heeft aan gevalideerde kennis en dat deze mede ontwikkeld wordt binnen de onderzoeksactiviteiten van kunstvakhogescholen.

De missie en visie van Codarts komen terug in het onderzoeksprofiel van Codarts Research, dat als volgt is gedefinieerd:

“Codarts Research richt zich op praktijkgericht onderzoek binnen de podiumkunsten, kunsteducatie, danstherapie en muziektherapie”.

Het doel van het onderzoek dat binnen Codarts Research wordt uitgevoerd is drieledig:

  1. het verhogen van het kennisniveau van studenten en medewerkers;
  2. het verbeteren van het onderwijs;
  3. het innoveren van de beroepspraktijk.


Codarts Research beschikt over een multidisciplinair onderzoeksteam dat onder andere expertise heeft op het gebied van podiumkunsten, kunsteducatie, danstherapie, muziektherapie, bewegingswetenschappen, fysiotherapie, psychologie, statistiek, technologie, ICT, geesteswetenschappen en artistiek onderzoek. Alle onderzoekers binnen het lectoraat en de promotietrajecten zijn minimaal op masterniveau opgeleid.

Drie programmalijnen

 Codarts structureert haar onderzoeksprogramma inhoudelijk aan de hand van drie programmalijnen:

  • Excellence and Wellbeing: binnen deze programmalijn wordt onderzoek gedaan naar de fysieke en mentale factoren die podiumprestaties beïnvloeden. De vergaarde kennis geeft podiumkunstenaars handvatten om hun artistieke prestaties te verbeteren;
  • Performance Practice: deze programmalijn gaat over de actuele beroepspraktijk en hoe deze er op de langere termijn uit zou kunnen zien, inspelend op het sterk veranderde werkveld;
  • Innovation in Education: hier gaat het over onderzoek naar verschillende vormen van kennisoverdracht, over het vergroten van de toegankelijkheid van het kunstonderwijs en over het mobiliseren van jong talent.

 

Basisprincipes

Om samenhang aan te brengen tussen de verschillende programmalijnen zijn drie basisprincipes geformuleerd, die het fundament vormen voor het onderzoek dat binnen Codarts Research wordt verricht:

  • alle onderzoeksprojecten hebben een vraaggestuurd karakter en worden uitgevoerd op basis van vragen en problemen uit de podiumkunsten, kunsteducatie, danstherapie en muziektherapie. Daarnaast richten de projecten van de programmalijn Innovation in Education zich ook op complexe maatschappelijke vraagstukken waar kunstenaars en wetenschappers samen aan werken. Doel van deze samenwerking is om deze vraagstukken te (her)identificeren en te (her)definiëren en zodoende verschillende aanknopingspunten voor oplossingsrichtingen te bieden;
  • binnen alle onderzoeksprojecten wordt minimaal interdisciplinair samengewerkt door professionals uit bijvoorbeeld podiumkunsten, kunsteducatie, danstherapie, muziektherapie, sport, bedrijfsleven, zorg en/of onderwijs;
  • onderzoekers werken toepassingsgericht, dat wil zeggen dat projectresultaten (kennis, inzichten, producten of processen) toepasbaar zijn binnen het onderwijs of het werkveld  van de podiumkunsten, kunsteducatie, danstherapie of muziektherapie.

Nederlandse Gedragscode Wetenschappelijke Integriteit (NGWI)