Sociale veiligheid

Codarts staat voor een veilige en positieve werk- en leeromgeving en vindt het van het grootste belang dat studenten en medewerkers met de eigen denkbeelden, het eigen gedrag en het eigen talent te allen tijde respectvol met elkaar kunnen samenwerken.

Sociale veiligheid

Codarts - Sociale veiligheid

Daarnaast vindt Codarts het belangrijk te benadrukken dat zij grenzen stelt aan gedrag dat niet respectvol is, ongeacht de verhouding én dat zij dit bewaakt. Bij Codarts zijn omgangsvormen, codes, afspraken en klachtenprocedures vastgelegd in diverse regelingen en codes.

Gedragscode

Codarts heeft een gedragscode die van toepassing is op haar medewerkers en studenten. In de gedragscode staat hoe we met elkaar omgaan bij Codarts. 

Vertrouwenspersonen

Bij de vertrouwenspersonen kunnen medewerkers en studenten vertrouwelijk hun verhaal kwijt. Bijvoorbeeld, over ongewenst gedrag, pesten, (seksuele) intimidatie, discriminatie, agressie of geweld, op welke grond dan ook. De vertrouwenspersoon kan advies geven en begeleiding bij vervolgstappen bieden. Codarts heeft twee interne en drie externe vertrouwenspersonen van CVP (Centrum Vertrouwenspersonen).

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Met ingang van 1 juli 2021 is een Verklaring Omtrent Gedrag een voorwaarde voor medewerkers van Codarts. Een VOG is een verklaring waaruit blijkt dat gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een functie bij Codarts.

Ongewenst gedrag 

Codarts vindt de zorg voor een veilige leer- en werkomgeving voor iedereen essentieel. Toch kan het voorkomen dat een medewerker of een student zich binnen de hogeschool niet met voldoende respect behandeld voelt. Daarvoor heeft Codarts een Klachtenregeling Ongewenst Gedrag.
 

Buiten Codarts

  • Huisarts of psycholoog
  • Centrum Seksueel Geweld bij professionele hulp als je een ongewenste seksuele ervaring hebt meegemaakt: 0800 – 0188
  • Politie als er sprake is van een strafbaar feit. Bel 0900-8844 en vraag naar de zedenpolitie bij je in de buurt. Bij spoed bel 112.
  • Veilig thuis bij hulp huiselijk geweld: 0800 – 2000