Hoofdvakdocent Piano / Principal Piano Teacher

* English version below

PLAY.MOVE.EXPLORE.BECOME.CODARTS

Codarts is een stevig in de Rotterdamse samenleving gewortelde internationale hogeschool die kwalitatief hoogwaardige bachelor- en masteropleidingen aanbiedt op het gebied van muziek, muziektheater, dans, circus, muziek- en danseducatie en muziek- en danstherapie.

Diversiteit, interdisciplinariteit en duurzaamheid zitten in de genen van Codarts verankerd. We maken deel uit van nationale en internationale netwerken. Het innovatieve onderwijs-en onderzoeksprogramma Rotterdam Arts & Sciences Lab – een samenwerkingsverband tussen Erasmus Universiteit Rotterdam, Willem de Kooning Academie/Hogeschool Rotterdam en Codarts – getuigt hiervan. 

Codarts telt ruim 1.000 studenten, met circa 65 nationaliteiten, en ongeveer 420 medewerkers.

Per 1 september 2024 is Codarts voor de afdeling Klassieke Muziek op zoek naar een:

Hoofdvakdocent Piano
(ca. 0,3 fte = ca. 12,00 uur per week)

De klassieke pianoafdeling van Codarts kenmerkt zich door intensief contact tussen de docenten, studenten en de vakgroepvertegenwoordiging onder andere door middel van team teaching en heeft goede tot uitstekende faciliteiten: zo zijn alle vleugels (Steinway en Yamaha) onlangs vernieuwd en is er zowel een Yamaha Enspire disklavier als een Steinway Spirio|r aanwezig. Ook bezit de afdeling een door Chris Maene gebouwde kopie van een Graf fortepiano. In de nabije toekomst zullen daaromheen diverse activiteiten worden georganiseerd.

Maandelijks zijn er gezamenlijke groepslessen en “informed practice”-sessies en er worden regelmatig masterclasses georganiseerd. Een breed palet aan stijlen en rollen (begeleiden, kamermuziek, solo, orkestmusicus) wordt behandeld in het curriculum zodat de student uitstekend wordt voorbereid op het werkveld.


De werkzaamheden:
Je verzorgt individuele hoofdvaklessen en groepslessen op het niveau van bachelor en master. In het team met de collega-docenten ben je verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de studenten op het gebied van zowel artisticiteit als vaktechniek. Verder neem je zitting in beoordelingscommissies van de pianostudenten, alsmede vakgroepoverleggen, ben je aanwezig bij voorspeelmomenten van je studenten en 
stem je zaken af met o.a. collega docenten en de collega’s van de studentenadministratie.


De kandidaat:
Onze ideale kandidaat is een gemotiveerde en betrokken docent, is flexibel EN kan op vaste momenten in de week in de lessen en zelfstandig met studenten werken. Je werkt gedisciplineerd en empathisch, bent open-minded en weet anderen te inspireren. Je beschikt over een sterke reputatie en uitgebreide ervaring in het werkveld en aantoonbare didactische kwaliteiten. Tevens heb je uitgebreide ervaring met en kennis van muziekeducatie op het niveau van hoger onderwijs, nationaal en internationaal. Jouw nieuwsgierige houding draagt bij aan de dynamiek binnen Codarts, waarbij je openstaat voor innovatie van het onderwijs. Je bent een teamplayer en enthousiast over teamteaching. Het bezit van een mastertitel of equivalent is vereist en uiteraard beschik je over Engelse taalvaardigheid in woord en geschrift.


Geboden wordt:

  • Bij Codarts volgen we de cao HBO. Salariëring conform deze cao in schaal 11 op basis van 1fte: min. € 4.234,28 en max. € 5.936,77 bruto per maand (afhankelijk van opleiding en ervaring).
  • Arbeidsvoorwaarden volgens de cao HBO, waaronder een eindejaarsuitkering, fietsenplan, pensioenregeling (ABP), studiefaciliteiten, Rotterdampas, collectieve zorgverzekering.
  • De mogelijkheid om je kennis en vaardigheden verder te ontwikkelen.
  • Het betreft een jaarcontract met uitzicht op verlenging.


Informatie:
Voor meer informatie over de functie kan contact opgenomen worden met: Hoofd Klassieke Muziek Mark Vondenhoff via classicalmusic@codarts.nl
Wil je meer informatie over de sollicitatieprocedure, neem dan contact op met: HR-adviseur Helen Vermeer via recruitment@codarts.nl.  

Het verzorgen van een proefles waarbij we je graag zelf ook horen spelen maakt deel uit van de sollicitatieprocedure.


Sollicitatie:
Je sollicitatie met CV en motivatiebrief kan je tot en met 19 mei 2024 mailen aan recruitment@codarts.nl o.v.v. Hoofdvakdocent Piano. 


Goed om te weten: Om de veiligheid binnen het onderwijs te garanderen, wordt van alle medewerkers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) gevraagd.

Codarts streeft naar een divers personeelsbestand. Bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur uit naar de kandidaat die de diversiteit binnen onze organisatie versterkt.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PLAY.MOVE.EXPLORE.BECOME.CODARTS
 

Codarts is an international university firmly rooted in Rotterdam society, offering high-quality bachelor and master programs in music, music theater, dance, circus, music and dance education and music and dance therapy.

Diversity, interdisciplinarity and sustainability are embedded in Codarts' genes. We are part of national and international networks. The innovative education and research program Rotterdam Arts & Sciences Lab - a partnership between Erasmus University Rotterdam, Willem de Kooning Academy / Rotterdam University of Applied Sciences and Codarts - bears witness to this. 

Codarts has over 1,000 students, with approximately 65 nationalities, and about 420 staff members.

Per 1 September 2024, the Classical Music Department of Codarts is looking for a:

Principal Piano Teacher
(approx. 0,30 fte = 12,00 hours per week)

The classical piano department at Codarts is characterized by intensive contact between teachers, students and departmental representatives by means of team teaching and has good to excellent facilities: for example, all grand pianos (Steinway and Yamaha) have recently been renovated and there is both a Yamaha Enspire disklavier and a Steinway Spirio|r present. The department also owns a Chris Maene-built copy of a Graf fortepiano. Various activities will be organized based around it in the near future.

Monthly there are joint group lessons and "informed practice" sessions, and master classes are organized regularly. A wide range of styles and roles (accompanying, chamber music, solo, orchestral musician) are covered in the curriculum so that the student is excellently prepared for the field.


Your work:
You will provide individual main subject lessons and group lessons at bachelor's and master's level. In the team with colleague teachers you are responsible for the development of the students in both artistry and technique. Furthermore, you take part in assessment committees of the piano students, as well as departmental meetings, you are present at performance moments of your students and you will coordinate matters with fellow teachers and colleagues from the student administration.


The ideal candidate:
Our ideal candidate is a motivated and engaged teacher, is flexible AND can work in classes and independently with students at set times during the week. You have a disciplined and empathetic work ethic, are open-minded and know how to inspire others. You have a strong reputation and extensive experience in the field and demonstrable didactic qualities. You also have broad experience with and knowledge of music education at the higher education level, nationally and internationally. Your curious attitude contributes to the dynamics within Codarts, in which you are open to innovation in education. You are a team player and enthusiastic about team teaching. Possession of a master's degree or equivalent is required and of course you have English language skills in word and writing.


What we offer:

  • At Codarts we follow the collective labor agreement HBO. Salary according to this CAO in scale 11 based on 1 fte: min. € 4,234.28 and max. € 5,936.77 gross per month (depending on education and experience).
  • Working conditions according to the cao HBO, including, a year-end bonus, bicycle plan, pension scheme (ABP), study facilities, Rotterdam pass, collective health insurance.
  • The opportunity to further develop your knowledge and skills.
  • A one-year contract with the prospect of extension.


Information:
For more information about the position please contact: Head of Classical Music Mark Vondenhoff via classicalmusic@codarts.nl
If you would like more information about the application process, please contact: Helen Vermeer, HR Advisor, at recruitment@codarts.nl

Providing a trial lesson where we would like to hear you play yourself is part of the application procedure.


Application:
Your application with CV and cover letter can be emailed until May 19th 2024 to recruitment@codarts.nl o.g. Principal Piano Teacher

 

Good to know: In order to guarantee safety within education, a Certificate of Good Behavior (VOG) is required of all employees.

Codarts strives for a diverse staff. In case of equal suitability, preference will be given to the candidate who strengthens the diversity within our organization.

Acquisition in response to this advertisement is not appreciated.