Nederlandse Gedragscode Wetenschappelijke Integriteit (NGWI)

In navolging van de universiteiten hanteren (sinds 2018) ook onze hogescholen de Nederlandse Gedragscode Wetenschappelijke Integriteit. In deze gedragscode worden vijf breed gedragen principes geformuleerd die de grondslag vormen voor de praktijk van integer onderzoek: eerlijkheid, zorgvuldigheid, transparantie, onafhankelijkheid en verantwoordelijkheid. Deze principes zijn uitgewerkt in concrete normen voor goede onderzoekspraktijken waaraan onderzoekers en andere bij het onderzoek betrokken partijen zich moeten houden. De hogescholen hebben zich met het invoeren van deze gedragscode verplicht tot een aantal zorgplichten. Codarts heeft deze zorgplichten als volgt vormgegeven.  

Vertrouwenspersoon Wetenschappelijke Integriteit
Ieder die twijfels of vragen heeft op het gebied van de wetenschappelijke integriteit kan contact opnemen met onze Vertrouwenspersoon Wetenschappelijke Integriteit: prof. dr. Filip Vermeylen. Deze Vertrouwenspersoon WI luistert en geeft op onafhankelijke wijze advies over de eventuele vervolgstappen die gezet kunnen worden. Hij is bereikbaar via vermeylen@eshcc.eur.nl


Commissie Wetenschappelijke Integriteit
Een gang naar de Commissie Wetenschappelijke Integriteit is een laatste stap in een lang proces. Het streven is om klachten te voorkomen, om een open, veilige onderzoekscultuur te waarborgen en een vanzelfsprekend bewustzijn over wetenschappelijke integriteit te creëren, bijvoorbeeld via training en supervisie.  De colleges van bestuur van zeven kunsthogescholen, waaronder Codarts, hebben besloten een gezamenlijke Commissie Wetenschappelijke Integriteit in te stellen voor het kunstonderwijs: cwi.kuo-onderzoek.nl. Met deze samenwerking hopen deze hogescholen bij te dragen aan een gedeelde onderzoekscultuur en verantwoordelijkheid, en te zorgen voor continuïteit.


De commissie is per 1 januari 2023 formeel van start gegaan en heeft de volgende samenstelling:

Jeroen Boomgaard                 Gerrit Rietveld Academie
Paul Craenen                           Hogeschool der Kunsten Den Haag
Job ter Haar                            Codarts Rotterdam
Michiel Schuier                        Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten
Henk Slager                             Hogeschool voor de Kunsten Utrecht
Peter Sonderen (voorzitter)    ArtEZ University of the Arts

(vacature voor lid Design Academy Eindhoven)


Suzan Klaver (HKU) is aangesteld als ambtelijk secretaris. Zij is bereikbaar via het mailadres van de commissie: cwi-kuo@hku.nl. Ook externe belanghebbenden kunnen via dit adres contact opnemen met de commissie.

Ethische toetsing
Wanneer ons onderzoek volgens wet- en regelgeving medisch-ethisch getoetst moet worden, dan volgen onze onderzoekers de betreffende procedures. Voor overige onderzoeks-ethische vragen  en/of dilemma’s gebruiken we de Codarts Research checklist, is er een intern loket ingesteld en raadplegen we zo nodig andere deskundigen.