Codarts Rotterdamhttps://www.codarts.nl/typo3conf/ext/codarts_sitepackage/Resources/Public/Images/logo_Codarts.svg

Gezamenlijke reactie kunsthogescholen op het rapport van de Raad van Cultuur

Gezamenlijke reactie kunsthogescholen op het rapport van de Raad van Cultuur

Gezamenlijke reactie kunsthogescholen op het rapport van de Raad van Cultuur

Het hbo kunstonderwijs heeft met grote belangstelling het advies van de Raad voor Cultuur gelezen over sociale veiligheid binnen de culturele sector en het kunstonderwijs. De kunsthogescholen herkennen de door de Raad voor Cultuur geschetste problematiek en erkennen de rol die ze spelen om sociale veiligheid een integraal onderdeel te laten zijn in de ontwikkeling van de kunstenaars (en cultuurprofessionals) van de toekomst. Het hbo kunstonderwijs is blij dat de inspanningen die de kunsthogescholen gezamenlijk en ieder voor zich reeds leveren om de sociale veiligheid te borgen en te vergroten door de Raad voor Cultuur zijn opgemerkt. Tegelijkertijd zijn wij al volop bezig met het doorvoeren van veranderingen die aansluiten bij de bevindingen van de Raad. Wij vinden het belangrijk te benadrukken dat dit nooit klaar is en dat wij er als kunstonderwijs bewust en voortdurend aan blijven werken.

De kunsthogescholen hebben veel werk gemaakt van het versterken van de structuren die grensoverschrijdend gedrag moeten tegengaan. Resultaat daarvan was onder andere de presentatie in mei 2021 door het hbo kunstonderwijs van de ‘Contouren Code Sociale Veiligheid’ aan toenmalig minister Van Engelshoven. Wij wijzen onze medewerkers en studenten actief op gedragscodes, zijn aan de slag met het beter zichtbaar maken van vertrouwenspersonen en klachtencommissies, scherpen reglementen aan en maken deze duidelijker vindbaar. De dialoog geeft openheid aan en alertheid voor sociale veiligheid. Aandacht hiervoor is een constante bij de kunsthogescholen.

Uiteraard is de didactiek van het afbreken en het weer opbouwen van de kunststudent, zoals die in het verleden bij sommige hogescholen voorkwam, voor allen inmiddels onacceptabel; het mag geen plaats meer hebben in het moderne kunstonderwijs. Met trainingen op het gebied van didactiek en sociale veiligheid, doordringen we onze docenten, ook die met kleine aanstellingen, ervan dat grensoverschrijdend gedrag, (seksuele) intimidatie, agressie en geweld, pesten en discriminatie ontoelaatbaar zijn. Het onderwijsklimaat is veranderd: wij leiden een nieuwe generatie op waarbij we veel aandacht geven aan het bewustzijn van en het blijven aangeven van de eigen grenzen. Deze toekomstige kunstenaars en culturele professionals zijn de kritische cultuurveranderaars van morgen.

Wij zien het advies van de Raad voor Cultuur als een aanmoediging om met nog meer nadruk door te gaan op de ingeslagen weg en de toekomstige generatie kunstenaars te blijven versterken op dit thema. Centraal daarin staan het vergroten van de didactische vaardigheden en het bevorderen van een cultuur waarin iedereen zich durft uit te spreken en men elkaar zal aanspreken. Alleen zo creëren we een veilige en inclusieve omgeving waar alle talenten tot volle bloei kunnen komen. De aanbevelingen die de Raad voor Cultuur doet nemen we zeer ter harte. De kunsthogescholen zullen en willen, gezamenlijk en individueel, een bijdrage leveren aan een veilige en inclusieve cultuursector.

 

De gezamenlijke kunsthogescholen