Hoofdvakdocent Klarinet (0,20 fte)

* English version below

 

PLAY.MOVE.EXPLORE.BECOME.CODARTS

Codarts is een stevig in de Rotterdamse samenleving gewortelde internationale hogeschool die kwalitatief hoogwaardige bachelor- en masteropleidingen aanbiedt op het gebied van muziek, muziektheater, dans, circus, muziek- en danseducatie en muziek- en danstherapie.

Diversiteit, interdisciplinariteit en duurzaamheid zitten in de genen van Codarts verankerd. We maken deel uit van nationale en internationale netwerken. Het innovatieve onderwijs-en onderzoeksprogramma Rotterdam Arts & Sciences Lab – een samenwerkingsverband tussen Erasmus Universiteit Rotterdam, Willem de Kooning Academie/Hogeschool Rotterdam en Codarts – getuigt hiervan. 

Codarts telt ruim 1.000 studenten, met circa 65 nationaliteiten, en ongeveer 420 medewerkers.

Per 1 september 2023 is Codarts voor de afdeling Muziek op zoek naar een:

Hoofdvakdocent Klarinet
(ca. 0,2 fte = 7,20 uur per week)

De werkzaamheden:
Je verzorgt individuele hoofdvaklessen en groepslessen op het niveau van bachelor en master. In het team met de collega-docenten ben je verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de studenten op het gebied van zowel artisticiteit als vaktechniek. Verder neem je zitting in beoordelingscommissies van de klarinetstudenten, alsmede vakgroepoverleggen.

De kandidaat:
Onze ideale kandidaat

 • Kan wekelijks lessen verzorgen;
 • Is inspirerend;
 • Heeft een sterke reputatie en uitgebreide ervaring in het werkveld;
 • Heeft aantoonbaar didactische kwaliteiten;
 • Heeft uitgebreide ervaring met en kennis van muziekeducatie op het niveau van hoger onderwijs, nationaal en internationaal;
 • Heeft een onderzoekende houding;
 • Draagt bij aan de muzikale diversiteit binnen Codarts;
 • Bezit een mastertitel of equivalent;
 • Heeft uitstekende Engelse taalvaardigheid in woord en geschrift;
 • Staat open voor innovatie van het onderwijs;
 • Is een teamplayer.
   

Geboden wordt:

 • Bij Codarts volgen we de cao HBO. Salariëring conform deze cao in schaal 11 op basis van 1 fte: min. € 4.030,40 en max. € 5.332,48 (afhankelijk van opleiding en ervaring).
 • Arbeidsvoorwaarden volgens de cao HBO, waaronder een goede verlofregeling, een eindejaarsuitkering, fietsenplan, pensioenregeling (ABP), studiefaciliteiten, Rotterdampas, collectieve zorgverzekering.
 • De mogelijkheid om je kennis en vaardigheden verder te ontwikkelen.
 • Het betreft een jaarcontract met uitzicht op verlenging.
   

Informatie:
Voor meer informatie over de functie kan contact opgenomen worden met: Hoofd Klassieke Muziek a.i. Janneke Slokkers jslokkers@codarts.nl

Wil je meer informatie over de sollicitatieprocedure, neem dan contact op met Helen Vermeer, HR-adviseur, via bureaupo@codarts.nl.  

Het verzorgen van een proefles maakt deel uit van de sollicitatieprocedure.
 

Sollicitatie:
Je sollicitatie met CV en motivatiebrief kan je tot en met 24 april mailen aan bureaupo@codarts.nl o.v.v. functienaam.


Goed om te weten: Om de veiligheid binnen het onderwijs te garanderen, wordt van alle medewerkers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) gevraagd.

Codarts streeft naar een divers personeelsbestand. Bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur uit naar de kandidaat die de diversiteit binnen onze organisatie versterkt

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PLAY.MOVE.EXPLORE.BECOME.CODARTS
 

Codarts is an international university firmly rooted in Rotterdam society, offering high-quality bachelor and master programs in music, music theater, dance, circus, music and dance education and music and dance therapy.

Diversity, interdisciplinarity and sustainability are embedded in Codarts' genes. We are part of national and international networks. The innovative education and research program Rotterdam Arts & Sciences Lab - a partnership between Erasmus University Rotterdam, Willem de Kooning Academy / Rotterdam University of Applied Sciences and Codarts - bears witness to this. 

Codarts has over 1,000 students, with approximately 65 nationalities, and about 420 staff members.

Per 1 September 2023, Codarts is looking for a:

Principal Clarinet Teacher
(approx. 0,2 fte = 7,20 hours per week)

Your work:
You will provide individual principal study lessons and group lessons at Bachelor's and Master's level. In the team with fellow teachers you are responsible for the development of the students in both artistry and technique. You will also serve on assessment committees for clarinet students, as well as departmental meetings.

 

The ideal candidate:

 • Can provide weekly lessons;
 • Can inspire;
 • Has a strong reputation and extensive experience in the field;
 • Has demonstrated teaching qualities;
 • Has extensive experience with and knowledge of music education at the higher education level, nationally and internationally;
 • Has an inquisitive attitude;
 • Contributes to musical diversity within Codarts;
 • Possesses a master's degree or equivalent;
 • Has excellent English language skills in speech and writing;
 • Is open to innovation in education;
 • Is a team player.

 

What we offer:

 • At Codarts we follow the collective labor agreement HBO. Salary according to this CAO in scale 11 based on 1 fte: min. € 4,030.40 and max. € 5,332.48 (depending on education and experience).
 • Working conditions according to the cao HBO, including a good leave scheme, a year-end bonus, bicycle plan, pension scheme (ABP), study facilities, Rotterdam pass, collective health insurance.
 • The opportunity to further develop your knowledge and skills.
 • A one-year contract with the prospect of extension.

 

Information:
For more information about the position please contact: Head of Classical Music a.i. Janneke Slokkers jslokkers@codarts.nl

If you would like more information about the application process, please contact: Helen Vermeer, HR Advisor, at bureaupo@codarts.nl

Providing a trial lesson is part of the application process.

 

Application:
Your application with CV and cover letter can be emailed until April 24 to bureaupo@codarts.nl  o.g. job title.

 

Good to know: In order to guarantee safety within education, a Certificate of Good Behavior (VOG) is required of all employees.

Codarts strives for a diverse staff. In case of equal suitability, preference will be given to the candidate who strengthens the diversity within our organization.

Acquisition in response to this advertisement is not appreciated.