Correpetitor vakgroep klassieke zang - Répétiteur/coach pianist Classical Voice

* English version below

PLAY.MOVE.EXPLORE.BECOME.CODARTS

Codarts is een stevig in de Rotterdamse samenleving gewortelde internationale hogeschool die kwalitatief hoogwaardige bachelor- en masteropleidingen aanbiedt op het gebied van muziek, muziektheater, dans, circus, muziek- en danseducatie en muziek- en danstherapie.

Diversiteit, interdisciplinariteit en duurzaamheid zitten in de genen van Codarts verankerd. We maken deel uit van nationale en internationale netwerken. Het innovatieve onderwijs-en onderzoeksprogramma Rotterdam Arts & Sciences Lab – een samenwerkingsverband tussen Erasmus Universiteit Rotterdam, Willem de Kooning Academie/Hogeschool Rotterdam en Codarts – getuigt hiervan. 

Codarts telt ruim 1.000 studenten, met circa 65 nationaliteiten, en ongeveer 420 medewerkers.

Per 1 september 2024 is Codarts voor de afdeling Klassieke Muziek op zoek naar een:


Correpetitor vakgroep klassieke zang
(ca. 0,30 fte, ca. 12 uur per week)


De werkzaamheden:
De repetitor begeleidt de studenten, en bereidt repertoire voor in overleg met de betrokken docenten en studenten. De correpetitor is daarnaast ook op vaste tijden aanwezig bij lessen van de zangdocenten en begeleidt de studenten bij masterclasses, interne en externe optredens, inclusief voorafgaande repetities en bij examens. Zelfstandig werken met de studenten is hierin vereist. Verder ben je aanwezig bij vakgroepoverleggen en bij voorspeelmomenten van je studenten en stem je zaken af met o.a. collega docenten en de collega’s van de studentenadministratie.
 

De kandidaat:
Onze ideale kandidaat is een gemotiveerde en betrokken docent in het bezit van uitgebreide kennis van het vocale repertoire, is flexibel en kan op vaste momenten in de week in de lessen en zelfstandig met studenten werken. Je werkt gedisciplineerd en empathisch, bent open-minded en weet anderen te inspireren. Je beschikt over een sterke reputatie en uitgebreide ervaring in het werkveld en aantoonbare didactische kwaliteiten. Tevens heb je uitgebreide ervaring met en kennis van muziekeducatie op het niveau van hoger onderwijs, nationaal en internationaal. Jouw nieuwsgierige houding draagt bij aan de dynamiek binnen Codarts, waarbij je openstaat voor innovatie van het onderwijs. Je bent een teamplayer en enthousiast over teamteaching. Het bezit van een mastertitel of equivalent is vereist en uiteraard beschik je over Engelse taalvaardigheid in woord en geschrift.


Geboden wordt:

  • Bij Codarts volgen we de cao hbo. Salariëring conform deze cao in schaal 10 bedraagt min. € 3.370,00 en max. € 5.019,73 bruto per maand op basis van 1,00 fte en afhankelijk van werkervaring.
  • Arbeidsvoorwaarden volgens de cao HBO, waaronder een eindejaarsuitkering, fietsenplan, pensioenregeling (ABP), studiefaciliteiten, Rotterdampas en collectieve zorgverzekering.
  • De mogelijkheid om je kennis en vaardigheden verder te ontwikkelen.
  • Het betreft een jaarcontract met uitzicht op verlenging.


Informatie:
Voor meer informatie over de functie kan contact opgenomen worden met: Hoofd Klassieke Muziek Mark Vondenhoff via classicalmusic@codarts.nl
Wil je meer informatie over de sollicitatieprocedure, neem dan contact op met: HR-adviseur Helen Vermeer via recruitment@codarts.nl.  

Het verzorgen van een proefles maakt deel uit van de sollicitatieprocedure.


Sollicitatie:
Je sollicitatie met CV en motivatiebrief kan je tot en met 13 mei 2024 mailen aan recruitment@codarts.nl o.v.v. Correpetitor vakgroep zang.

 

Goed om te weten: Om de veiligheid binnen het onderwijs te garanderen, wordt van alle medewerkers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) gevraagd.

Codarts streeft naar een divers personeelsbestand. Bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur uit naar de kandidaat die de diversiteit binnen onze organisatie versterkt.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

PLAY.MOVE.EXPLORE.BECOME.CODARTS

Codarts is an international university firmly rooted in Rotterdam society, offering high-quality bachelor and master programs in music, music theater, dance, circus, music and dance education and music and dance therapy.

Diversity, interdisciplinarity and sustainability are embedded in Codarts' genes. We are part of national and international networks. The innovative education and research program Rotterdam Arts & Sciences Lab - a partnership between Erasmus University Rotterdam, Willem de Kooning Academy / Rotterdam University of Applied Sciences and Codarts - bears witness to this. 

Codarts has over 1,000 students, with approximately 65 nationalities, and about 420 staff members.

Per 1 September 2024, the Classical Music Department of Codarts is looking for a:


Répétiteur/coach pianist Classical Voice
(approx. 0,30 fte = 12 hours per week)
 

Your work:
The répétitieur/coach pianist coaches the students, and prepares repertoire in consultation with the main subject teachers and students involved. The répétiteur also is present at fixed times during lessons of the singing teachers and accompanies students at master classes, internal and external performances, including preliminary rehearsals and at exams. Working independently with the students is required in this regard. Furthermore, you are present at departmental meetings and at performance moments of your students and you coordinate matters with fellow teachers and colleagues from the student administration.


The ideal candidate:
Our ideal candidate is a motivated and committed teacher possessing extensive knowledge of the vocal repertoire, is flexible and can work with students at set times during the week in classes and independently. You have a disciplined and empathetic work ethic, are open-minded and know how to inspire others. You have a strong reputation and extensive experience in the professional field and demonstrable didactic qualities. You also have extensive experience with and knowledge of music education at the higher education level, nationally and internationally. Your curious attitude contributes to the dynamics within Codarts, in which you are open to innovation of education. You are a team player and enthusiastic about team teaching. Possession of a master's degree or equivalent is required and of course you have English language skills in word and writing.


What we offer:

  • At Codarts we follow the collective labor agreement HBO. Salary according to this CAO in scale 10 based on 1 fte: min. € 3,370.00 and max. € 5,019.73 gross per month (depending on education and experience).
  • Working conditions according to the cao HBO, including, a year-end bonus, bicycle plan, pension scheme (ABP), study facilities, Rotterdam pass, collective health insurance.
  • The opportunity to further develop your knowledge and skills.
  • A one-year contract with the prospect of extension.


Information:
For more information about the position please contact: Head of Classical Music Mark Vondenhoff via classicalmusic@codarts.nl
If you would like more information about the application process, please contact: Helen Vermeer, HR Advisor, at recruitment@codarts.nl

Providing a trial lesson is part of the application process.


Application:
Your application with CV and cover letter can be emailed until May 13th 2024 to recruitment@codarts.nl o.g. Répétiteur/coach pianist

 

Good to know: In order to guarantee safety within education, a Certificate of Good Behavior (VOG) is required of all employees.

Codarts strives for a diverse staff. In case of equal suitability, preference will be given to the candidate who strengthens the diversity within our organization.

Acquisition in response to this advertisement is not appreciated.