Sociale veiligheid

Codarts staat voor een veilige en positieve werk- en leeromgeving en vindt het van het grootste belang dat studenten en medewerkers met de eigen denkbeelden, het eigen gedrag en het eigen talent te allen tijde respectvol met elkaar kunnen samenwerken. Daarnaast vindt Codarts het belangrijk te benadrukken dat zij grenzen stelt aan gedrag dat niet respectvol is, ongeacht de verhouding én dat zij dit bewaakt. Bij Codarts zijn omgangsvormen, codes, afspraken en klachtenprocedures vastgelegd in diverse regelingen en codes.

Gedragscode

Codarts heeft een gedragscode die van toepassing is op haar medewerkers en studenten. In de gedragscode staat hoe we met elkaar omgaan bij Codarts. 

KUO Statement over sociale veiligheid 

Samen met alle andere Nederlandse kunsthogescholen heeft Codarts een statement opgesteld over sociale veiligheid.

Vertrouwenspersonen

Bij de vertrouwenspersonen kunnen medewerkers en studenten vertrouwelijk hun verhaal kwijt. Bijvoorbeeld, over ongewenst gedrag, pesten, (seksuele) intimidatie, discriminatie, agressie of geweld, op welke grond dan ook. De vertrouwenspersoon kan advies geven en begeleiding bij vervolgstappen bieden. Codarts heeft twee interne en drie externe vertrouwenspersonen van CVP (Centrum Vertrouwenspersonen).

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Met ingang van 1 juli 2021 is een Verklaring Omtrent Gedrag een voorwaarde voor medewerkers van Codarts. Een VOG is een verklaring waaruit blijkt dat gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een functie bij Codarts.

Ongewenst gedrag 
Codarts vindt de zorg voor een veilige leer- en werkomgeving voor iedereen essentieel. Toch kan het voorkomen dat een medewerker of een student zich binnen de hogeschool niet met voldoende respect behandeld voelt. Daarvoor heeft Codarts een Klachtenregeling Ongewenst Gedrag 

Seksueel geweld
In het geval van seksueel geweld, neem contact op met Het Centrum Sexueel Geweld.

Het Centrum Seksueel Geweld is een plek waar slachtoffers van aanranding of verkrachting hulp kunnen krijgen die ze nodig hebben: forensische, medische en psychische hulp. Bij het Centrum Seksueel Geweld werkt een team van artsen, verpleegkundigen, politie en andere hulpverleners samen om slachtoffers van aanranding en verkrachting specialistische zorg te geven.

Website: https://centrumseksueelgeweld.nl/
Telefoonnummer: 0800 – 0188