Codarts Performance Practice

Het lectoraat Performance Practice is ingesteld om de aansluiting van het muziekvakonderwijs op de veranderende klassieke muziekpraktijk te onderzoeken en vervolgens te optimaliseren. Het doel is dan ook om voorstellen te doen op basis waarvan het huidige curriculum klassieke muziek en haar uitstroomprofielen verrijkt kunnen worden.

Het lectoraat Performance Practice (lector Micha Hamel) valt onder de programmalijn Performance Practice en is gestart in 2016. Centraal binnen het lectoraat staat het publiek in de concertzaal. Doel van het onderzoek is om de sector van de klassieke muziek en haar luistercultuur te laten aangrijpen op hedendaagse maatschappelijke waarden, zodat een nieuw, breed en inclusief publiek zich kan verbinden met deze westerse kunstvorm. Onderzocht wordt in hoeverre games en gamificatie kunnen bijdragen tot het opnieuw aansprekend en relevant maken van het klassieke repertoire.

Onderzoek 2017

In juni 2016 schreven NWO en SIA/RAAK een call genaamd ‘Smart Culture’ uit waarin werd gevraagd om gecombineerd onderzoek door het WO en het HBO. Binnen het samenwerkingsverband van RASL deed Micha Hamel een voorstel dat werd gehonoreerd, en dat in september 2017 van start mag gaan. Het is een gezamenlijk onderzoek tussen Codarts, Erasmus Universiteit, TU Delft en de Willem de Kooning Academie, en het onderzoekt in hoeverre serious gaming kan bijdragen tot het opnieuw aansprekend en relevant maken van het klassieke repertoire, teneinde een actieve luistercultuur te stimuleren die bijdraagt aan een duurzame samenleving.

Onderwijsvernieuwing 2016

Op basis van de uitkomsten van het hierboven beschreven onderzoek werd het noodzakelijk het curriculum van klassieke muziek te herzien. Het lectoraat kwijtte zich van januari 2016 tot september 2017 van deze taak. Met een voor deze taakstelling compacte kenniskring werd er gewerkt aan een nieuw vak dat ten eerste samenhang zou moeten aanbrengen tussen de bestaande vakken. In dit vak, ‘contexten’ genaamd, worden voor de hedendaagse praktijk noodzakelijke competenties als omgang met nieuwe media en theatraliteit, onderzoeksvaardigheden, artistiek zelfinzicht op basis van een zinvolle kunstvisie, blessurepreventie, ondernemerschap, programmeren en produceren tot een samenhangend geheel gesmeed.

Onderzoek 2010–2015

In de voorgaande jaren heeft lector Micha Hamel onderzoek verricht naar de naar nieuwe richtinggevende en noodzakelijke ontwikkelingen voor de concertpraktijk. Dit omvangrijke onderzoek resulteerde in het in maart 2016 uitgekomen boek ‘Speelruimte voor klassieke muziek in de 21te eeuw’. Dit boek, een collectief product van Hamel en zijn kenniskring, is het verslag van alle onderzoeksprojecten, dat is aangevuld met essays die ingaan op meer theoretische en filosofische kwesties.

Voltooide projecten

De onderzoeksprojecten van het lectoraat vielen uiteen in twee categorieën: de werksessies en de ‘events’. In de werksessies lag de nadruk op het ontwikkelen en uittesten van gedachtegoed. In de vorm van een kleinschalig open proces werden met studenten denksporen of handelingswijzen uitgeprobeerd, met als oogmerk op zoek te gaan naar een nieuwe gedachtegang of een nieuwe opvatting binnen de (realiteit van de) werkpraktijk. Hierin was het niet alleen belangrijk dat we van gedachten wisselden, maar ook dat we erachter kwamen wat deze met de studenten deden – hoe stonden ze in hun artistieke opvattingen en hoe werden ze bewogen door de voorgestelde veranderingen?
De ‘events’ waren proefopstellingen waarin een complex van vragen op een publiek werd uitgeprobeerd. Omdat ze telkens een grote kwestie aan de orde moesten stellen hadden deze performances een complex karakter. Omdat het onmogelijk is om een enkele parameter of een singulier probleem in de muzikale werkelijkheid uit te proberen zonder met verveling en doodsheid te maken te krijgen die weer een eigen factor in het project en haar receptie zouden gaan vormen, vertegenwoordigden deze projecten altijd een wolk aan vragen rondom een vraagstelling. Deze events zijn derhalve te beschouwen als ‘in werking gestelde hypotheses’, proefopstellingen die op te vatten zijn als voorstel aan het werkveld.

Alle belangrijke projecten van het lectoraat zijn op video vastgelegd, en zijn te vinden via de link www.lectoraathamel.nl