Onderzoek

Onderzoek komt de artistieke ontwikkeling, de kunstpraktijk en het kunstvakonderwijs ten goede. Codarts heeft de overtuiging dat de kunstpraktijk behoefte heeft aan gevalideerde kennis en dat deze mede ontwikkeld wordt binnen de onderzoeksactiviteiten van kunstvakhogescholen.

In 2014 heeft Codarts in het instellingsplan haar onderzoeksbeleid geherdefinieerd en de onderzoeksmissie als volgt verwoord: Het onderzoek aan Codarts Rotterdam stimuleert de kenniscirculatie tussen de (internationale) beroepspraktijk en het onderwijs en draagt bij aan een op gevalideerde kennis gebouwde beroepspraktijk. Genoemde kenniscirculatie is een noodzakelijke voorwaarde voor het up-to-date houden van de onderwijsprogramma’s en voor het up-to-date houden van het professionele niveau van de docenten.

Codarts wil in haar onderzoeksagenda ruimte laten voor verschillende typen onderzoek. Onderzoek in de kunsten kent diverse benaderingen en onderzoeksvormen zoals technisch toegepast, reflectief, sociaalwetenschappelijk en artistiek onderzoek. Lector ‘onderzoek in de kunsten’ Henk Borgdorff maakt onderscheid tussen onderzoek naar, onderzoek ten dienste van en onderzoek in de kunsten. Codarts staat op het standpunt dat voor welk onderzoeksobject of voor welke onderzoeksmethode de kunsthogescholen ook kiezen, zij praktijkgericht onderzoek bedrijven dat op dezelfde wijze beoordeeld moet worden als het onderzoek aan de universiteiten. ‘A careful study or investigation based on a systematic understanding and critical awareness of knowledge’ (Dublin Descriptors; 2004).

Het onderzoek aan Codarts wordt verricht door de lectoren en de leden van hun kenniskring en door de promovendi; het leeronderzoek vindt plaats in de masteropleidingen. Bachelorstudenten worden onderwezen in basale onderzoeksvaardigheden.

Codarts kent drie programmalijnen:

  1. Excellence and Wellbeing. In de programmalijn Excellence and Wellbeing vindt onderzoek plaats dat de kennis vergroot over de fysieke, sociale en emotieve factoren die podiumprestaties beïnvloeden. De vergaarde kennis geeft podiumkunstenaars handvatten om hun artistieke prestaties te verbeteren.
  2. Performance Practice. In de programmalijn Performance Practice onderzoekt de hogeschool concepten en methoden die het mogelijk maken om door middel van experiment en interpretatie de in kunstobjecten en kunstprocessen opgeslagen tacit knowledge te expliciteren.
  3. Innovation in Education. In de programmalijn Innovation in Education worden thema’s onderzocht die betrekking hebben op specifieke vormen van kennisoverdracht, op de toegankelijkheid van het kunstonderwijs en op het mobiliseren van jong talent.

Vanuit een onderwijsperspectief zorgt het onderzoek in de eerste programmalijn ervoor dat de afgestudeerden voldoende kennis hebben verworven om hun eigen fysieke en mentale belastbaarheid goed in te kunnen schatten, het onderzoek in de tweede programmalijn dat zij vanuit verschillende invalshoeken de artistieke inhoud van hun eigen presentaties en die van anderen kunnen beschouwen en het onderzoek in de derde programmalijn dat de toegankelijkheid van de opleidingen en de doorstroom optimaal georganiseerd zijn.