Muziek aan de Basis

Muziekles geven aan kinderen in de naschoolse opvang? Of op de basisschool waar je werkt een bijzonder muziekproject starten? De zomercursus Muziek aan de Basis biedt zowel musici, als leraren in het basisonderwijs kennis van didactiek én van van het muziekonderwijs. In één zomer leer je grote groepen kinderen inspirerende muzieklessen te bezorgen.

Muziekles geven aan groepen kinderen in naschoolse opvang, het wordt steeds vaker een taak van muziekscholen. Deze taken vragen vaardigheden van de docenten voor het omgaan met grotere groepen kinderen. Daarnaast is hiervoor natuurlijk de kennis van het algemene muziekonderwijs nodig. Deze cursus biedt dat allebei.
Het lesprogramma van Muziek aan de Basis is gecentreerd rond het zogenoemde klank-vorm-betekenismodel dat als uitgangspunt dient voor de inhoud van de algemene muzikale vorming. De muzikale inhouden (klank, vorm en betekenis) worden aangeboden in vormen van muzikaal gedrag (luisteren naar, bewegen op, vastleggen van en spreken over muziek). Deze koppeling van inhoud en gedrag vormt de ‘rode draad’ in het cursusmateriaal. De cursist is na Muziek aan de Basis daarnaast goed in staat leerlingen te begeleiden bij het maken van een keuze voor een vervolgmuziekschool.

IMG_3249

De cursisten ontwikkelen een muziekpedagogisch en -didactisch inzicht door het verwerven van basiskennis, zoals:

 • methodiek van de AMV;
 • didactische principes;
 • improviseren;
 • lied aanleren en lied- en ensembleleiding.

Ook ontwikkelen de cursisten een aantal essentiële basisvaardigheden, zoals:

 • bewegen bij muziek;
 • opbouwen en beheersen van liedrepertoire en toepassen van stemvorming;
 • instrumentaal musiceren/toepassing liedbewerkingen;
 • het samenstellen van lessen.

Doelgroep: musici
Muziek aan de Basis is primair bedoeld voor musici met de bevoegdheid Docerend Musicus die hun bekwaamheden willen uitbreiden in het lesgeven aan groepen leerlingen, in de leeftijd van 4 tot 12 jaar. Het lesprogramma is vooral gericht op het voortraject van de muzikale opvoeding: de oriëntatiefase. Deze fase behelst een algemeen vormende muzikale vorming, die is gebaseerd op een breed aanbod van activiteiten, stijlen en inhouden.

Doel van de cursus
Het lesprogramma is er dan ook op gericht om de cursisten vaardigheden bij te brengen om:

 • Een cursus AMV te geven, voor 4- tot 9-jarige kinderen;
 • Het onderdeel Instrumentale Oriëntatie voor het eigen instrument (-groep) te verzorgen;
 • Binnen de muziekschool de overgang van de oriëntatiefase naar de fase van instrumentaal/vocaal aanvangsonderwijs te optimaliseren;
 • Dienstverlening te verzorgen vanuit de muziekschool. Zoals het uitvoeren van instrumentale projecten voor/in het primair onderwijs, Instrumentale (oriëntatie-) lessen in de basisschool, cursussen in het kader van de ‘verlengde schooldag’ en het leveren van bijdragen aan de receptieve muzikale vorming van basisschoolleerlingen.

Certificaat Docentschap Algemene Muzikale Vorming
Voor cursisten die zich specifiek willen bekwamen als AMV-docent volgt na de cursus een stageperiode, waarna ze een examen voor het Certificaat Docentschap Algemene Muzikale Vorming kunnen afleggen. Het examen bestaat uit de volgende onderdelen:

 • schriftelijk: kennis van methodiek en didactiek;
 • mondeling: muzikale en didactische basisvaardigheden;
 • proefles (c.q. videoportfolio).

Doelgroep: leraren basisonderwijs
Ook een beperkt aan leraren uit basisonderwijs kunnen deelnemen aan Muziek aan de basis. Om aan deze cursus deel te kunnen nemen is het wel van belang dat deze groep een gedegen muzikale ondergrond heeft. Hieronder wordt verstaan dat zij een muziekinstrument bespelen op niveau, goed noten kunnen lezen, redelijk vlot ritmes en korte melodieën kunnen noteren, liedjes correct en zuiver kunnen zingen, kennis hebben van maatsoorten en toonsoorten en op de hoogte zijn van de gangbare termen voor het uitvoeren van muziek, zoals; legato, piano, fermate etc.

Door deelname aan de cursus vergroten de leraren hun bekwaamheid in het geven van muzieklessen, worden zij op de hoogte gesteld van de diverse gangbare methodes en krijgen zij informatie over het invoeren hiervan. Tevens worden vaardigheden getraind waardoor zij hun teamgenoten kunnen enthousiasmeren en hun basisschool kunnen doen onderscheiden als een school met een muziekprofiel.

Doel van de cursus
Het lesprogramma is er dan ook op gericht de cursisten kennis en vaardigheden bij te brengen om:

 • binnen de basisschool in alle groepen muziekles te kunnen geven;
 • het eigen team te adviseren bij het aanschaffen van, en werken met, een muziekmethode
 • muzikale activiteiten aan te bieden die bijdragen aan een ‘muzikalere school’.

IMG_3254Certificaat Vakspecialist Muziek Primair Onderwijs
Cursisten die het gehele traject, cursus en stage, hebben doorlopen, kunnen deelnemen aan het examen ter verkrijging van het Certificaat Vakspecialist Muziek Primair Onderwijs. Dat examen bestaat uit drie onderdelen:

 • Schriftelijk: kennis van methodiek en didactiek;
 • Mondeling: muzikale en didactische basisvaardigheden;
 • Het ontwerpen van een plan voor het verbeteren van de kwaliteit van het muziekonderwijs in de eigen school / proefles (danwel videoportfolio) aan een groep in de basisschool.

De data
Studieweek: 10 juli tot en met 15 juli 2017
Studieweekends (aankomst vrijdag om 18.00, vertrekt zaterdag 16.00):

22 en 23 september 2017
24 en 25 november 2017

De data voor de 2 overige studiedagen alsmede de data voor de examens worden later bekend gemaakt.

Kosten
De kosten voor deelname aan de zomercursus Muziek aan de Basis 2016 bedragen €  2.395.
 Deze prijs is inclusief:

 • 2 studieweekenden;
 • 2 studiedagen;
 • Examengeld;
 • Cursusmateriaal (reader);
 • Huisvesting / verblijf (inclusief maaltijden en koffie / thee tijdens pauzes, exclusief drankjes)

In overleg is betaling in 3 termijnen mogelijk.
Niet bij de kosten inbegrepen is: Aanschaf van de liedbundel ‘Eigen-wijs’, laatste versie (verschijning: voorjaar 2009).

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Michel Hogenes: 06-11346716.

Muziek aan de Basis wordt georganiseerd i.s.m.:

 

logo voor Gehrels 2012